Skip to content
» Startsidan Nuckö kommun
Nuckö kommun
Skrivet av Göte Brunberg 2009-03-22

1. Allmänt

Nuckö kommunDagens Nuckö kommun (Noarootsi vald) omfattar i stort sett samma område som den historiska Nuckö socken. Området hade från tidig medeltid en svensktalande befolkning, estlandssvenskar. Ända fram till det andra världskrigets sista år utgjorde de en majoritet av befolkningen. Under åren 1943/44 flydde eller förflyttades den större delen av estlandssvenskarna till Sverige.

Om områdets historia från 1200-talet fram till våra dagar kan du läsa här.

Under sovjettiden var Nuckö en militariserad gränszon. Under de första åren tilläts fortfarande privatjordbruk, men 1949 kollektiviserades jordbruket. Till en början var kolchoserna små men genom sammanslagningar fanns slutligen endast en kolchos, Leninkolchosen i Birkas, kvar. Med detta följde en koncentration av befolkningen till Birkas och Sutlep och att de mer avlägsna byarna avfolkades. Den lokala administrativa förvaltningsenheten var Birkas bysovjet (Pürksi külanõukogu). År 1991 ändrades namnet först till Nuckö bysovjet och sedan, när Estland åter hade blivit fritt, till Nuckö kommun.

2. Geografi

Kommunens yta är 296 km², varav 29 127 ha utgörs av fastland (98 %) och 513 ha av öar. Kustlinjen har en längd av cirka 100 km. Till kommunen hör ön Odensholm (med en yta av 481 ha) och ett antal mindre öar nära kusten. Det finns fyra statliga reservat på kommunens territorium: Nõva och Osmussaare landskapsreservat samt Silma och Leidissoo naturreservat.

3. Befolkning

Den 1 januari 2007 hade Nuckö kommun 911 invånare. Befolkningstätheten är 2 invånare per kvm.

I kommunen finns 22 byar enligt kartan. Enligt ett regeringsbeslut återfick byarna 1997 sina gamla svenska namn i tillägg till de estniska. 45 procent av befolkningen bor i de två största byarna, Birkas med 29 procent och Sutlep med 16 procent.

4. Skolor

Vapen och fana
Nuckö kommuns vapen och fana

I kommuncentrumet Birkas finns daghem, grundskola och gymnasium. Kommunen har ett elevhem för eleverna i grundskolan. Det statliga gymnasiet Nuckö gymnasium (Noarootsi gümnaasium) startades 1990 och har en inriktning på studier i svenska språket. Gymnasiet är ett av Estlands främsta och har elever från hela landet. Undervisningslokalerna ligger i Birkas gods huvudbyggnad, där Birkas Folkhög- och Lantbruksskola en gång låg. Eleverna är för närvarande inkvarterade i lägenheter i Birkas men ett nytt elevhem är under byggnad.

5. Näringar

Nuckö kommun är ingen industriort. Bland de större företagen kan nämnas AS Andwood (tillverkning av trädetaljer), OÜ Langham (torvbearbetning), OÜ Mellson Grupp (hamntjänster) och OÜ Carona Group (insamling av takvass). Jordbrukets betydelse har minskat. I kommunen sysslar fortfarande några enskilda gårdsägare med mjölkkor, fårskötsel och odling av säd. I någon mån sysslar man även med fiske och skogsskötsel.

Ett resultat av att området under sovjettiden var gränszon och att det nu är så glest befolkat är att naturen fortfarande är relativt orörd. Detta, i kombination med områdets månghundraåriga historia som svenskbygd, skapar goda förutsättningar för en satsning på turism och rekreation. Logimöjligheter finns bland annat i Roosta semesterby (Roosta Puhkeküla) och Bergsby pansionaat.

6. Sevärdheter

S:a Katarina kyrka på Nuckö

En första träkyrka byggdes troligen redan på 1300-talet. Den nuvarande stenkyrkan är från 1500-talet. Under 1700- och 1800-talen skedde betydande om- och tillbyggnader. Den äldsta bevarade detaljen i inredningen är en dopfunt från 1400-talet. Predikstolen och altaret är från 1600-talet. Nuckö prästgård bredvid kyrkan byggdes på 1600-talet och är en av de allra äldsta träbyggnaderna i Läänemaa. Den har under de senaste åren genomgått en omfattande renovering. På kyrkogården står Nuckö frihetsmonument som invigdes 1935, förstördes under sovjettiden och återupprestes 1990.

Rosleps kapell

På platsen byggdes på 1600-talet ett träkapell. Det nuvarande stenkapellet är från 1835. Under sovjettiden förföll det till en ruin. Genom bidrag från Konung Gustaf VI Adolfs minnesfond och EU-fonder har kapellet kunnat återuppbyggas. Det återinvigdes 2007. På kyrkogården finns minnesstenar över dem som mobiliserades under andra världskriget och inte kom tillbaka och över bygdeskalden Mats Ekman, "Ätsve-Mats".

Birkas herrgård

Herrgården är byggd på 1800-talet och var åren 1920-43 skolbyggnad för Birkas Folkhög- och Lantbruksskola. Under åren 1989-95 renoverades herrgårdsbyggnaden och är nu huvudbyggnad för Nuckö gymnasium.

Fågelskådarområden
Spithamnudden
Fågelskådartorn på Spithamnudden

De vidsträckta strandängarna och de grunda sjöarna i Silma naturskyddsområde är en av de viktigaste häckningsplatserna för vadarfåglar i hela Estland. Över Spithamnudden sträcker sig vår och höst de arktiska flyttfåglarnas fågelstreck.

Kalkstensstranden i Spithamn

På Spithamnuddens nordöstra strand, nära byn, syns lerblandade kalkstensskikt från ordiviciumperioden för nära 500 miljoner år sedan. Den blottlagda kalkstenen påminner om ett golv och är enastående på grund av att i kalkstenen finns klumpar av mineralet kalcedon.

Hamnpiren i Österby

Vågbrytaren, som är 265 m lång, är byggd av sten och från början av 1900-talet. Härifrån upprätthölls fram till 1994 en regelbunden båtförbindelse med Hapsal. Detta var speciellt viktigt innan bilen kom, eftersom den förkortade landvägen till Hapsal med ett par mil. Vintertid plogas en väg till Hapsal på isen.

Lyckholms herrgårds huvudbyggnad och stall
Lyckholms herrgård
Lyckholms herrgårds huvudbyggnad

Byggnaderna är uppförda under 1700-talet. Gustav von Rosen, som tillhörde den familj som i flera hundra år har ägt herrgården, har bekostat upprustning av byggnaderna. År 1997 öppnade Lyckholms museum i det upprustade stallet. Av huvudbyggnaden fanns efter sovjettiden endast ytterväggarna och skorstenarna kvar, men den är nu återuppbyggd och kunde invigas 2001. I huvudbyggnaden finns ett kafé som är öppet på sommaren.

Derhamns hamn

Hamnen är den enda året om isfria hamnen i västra Estland. Väster om hamnen finns rester av den fästning som byggdes under första världskriget.