Skip to content
» Startsidan Föreningen Stadgar
Stadgar

Antagna av årsmötet 1992 och reviderade vid årsmötena 1999, 2001, 2003 och 2009.

1. Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Rickul/Nuckö Hembygdsförening.

Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm.

2. Föreningens ändamål

Rickul/Nuckö Hembygdsförening är en kulturförening för dem som har sina rötter i Rickul/Nuckö-området i Estland, eller av andra orsaker känner ett intresse för området och dess historia.

Föreningen skall

 • värna om och levandegöra det estlandssvenska kulturarvet från Estland och Sverige, både i bevarandet av historien, i nuet och i framtiden;

 • vara kontaktorgan för Rickul/Nucköborna i Sverige, samt informationsorgan i Sverige och Estland;

 • överföra till våra yngre de traditioner vi själva mottagit och bevarat, samt idka annan härmed förenlig verksamhet.

3. Organisation

Föreningens verksamhet utövas genom följande organ:

a. Föreningsstyrelse.

b. Kommittéer och arbetsgrupper.

c. Revisorer.

d. Ordinarie föreningsstämma.

e. Extra föreningsstämma.

4. Medlemskap/rösträtt/hedersmedlem

Medlemskap är öppet för alla som är beredda att verka för föreningens ändamål enligt paragraf 2.

Varje medlem över 18 år har en röst på föreningsstämma. För rösträtt på föreningsstämma krävs personlig närvaro.

Till hedersmedlem kan föreningsstämma på tillstyrkan av styrelsen välja en person som i särskilt hög grad främjat föreningens intressen och syften.

5. Föreningens ledning

a. Föreningsstyrelsen.

Föreningens ledning utövas av föreningsstyrelsen och underlydande organ enligt av ordinarie föreningsstämma fastställda stadgar.

Föreningsstyrelsen väljs av ordinarie föreningsstämman och skall bestå av ordföranden samt lägst fyra och högst sex övriga ledamöter. Dessutom väljs två suppleanter att delta i styrelsearbetet, men med rösträtt endast som ersättare för ordinarie ledamot.

Ordföranden väljs på ett år. Övriga styrelseledamöter väljs på två år i sådan ordning att halva antalet skall kvarstå till det efterföljande året.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

Vid styrelsemöte skall föras protokoll.


b. Kommittéer och arbetsgrupper.

Till sin hjälp har styrelsen erforderliga kommittéer och arbetsgrupper som utses av, och är underordnade, styrelsen. De består av sammankallande och det antal övriga medlemmar som erfordras.

Kommittéer och arbetsgrupper arbetar enligt med styrelsen överenskomna direktiv och rapporterar regelbundet till styrelsen.

6. Valberedning

Valen till de olika befattningarna skall förberedas av en valberedning, som skall bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter.

Ordinarie föreningsstämma utser valberedning och ordförande för valberedningen.

Ordföranden väljs på ett år och övriga ledamöter på tre år.

7. Firmateckning och räkenskapsår.

Föreningsstyrelsen utser inom sig firmatecknare.

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

8. Revision

Ordinarie föreningsstämma väljer en eller två revisorer.

Revisorerna väljs på ett år.

9. Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse skall vara skriftlig och sändas ut senast fyra veckor före stämman.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden tas upp:

 • 1. Upprättande av röstlängd.
 • 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • 3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
 • 4. Mötets behöriga utlysande.
 • 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
 • 6. Resultat- och balansräkning för det gångna räkenskapsåret.
 • 7. Revisorernas berättelse.
 • 8. Styrelsens ansvarsfrihet.
 • 9. Val av föreningsordförande, tillika styrelsens ordförande, för ett år.
 • 10. Val av två (tre) övriga styrelseledamöter för två år, samt val av en suppleant (två suppleanter) för två år.
 • 11. Val av revisorer för ett år.
 • 12. Val av ordförande för valberedningen för ett år och en (två) övriga ledamöter för tre år.
 • 13. Fastställande av medlemsavgift för det kommande räkenskapsåret.
 • 14. Övriga frågor.

10. Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma utlyses av föreningsstyrelsen då den så finner erforderligt. Kallelse sker på samma sätt som för ordinarie föreningsstämma. Vid extra föreningsstämma får endast i kallelsen utlysta ärenden tas upp till behandling.

11. Stadgeändring

För ändring av stadgarna fordras godkännande av två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor, varvid 3/4 av de röstberättigade skall vara ense om beslutet.

Förslag till ändring av stadgarna bereds av styrelsen och sänds därefter ut tillsammans med kallelsen till ordinarie föreningsstämma.

12. Föreningens upplösning

Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas med minst 3/4 majoritet av röstetalet vid två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar användas inom Rickul/Nucköområdet för att främja den estlandssvenska kulturens fortlevnad på det sätt som beslutas av den sista ordinarie föreningsstämman.